UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 

 

Керівник відділення д.г.-м.н., проф. М. І. Євдощук

 

Відділення складається з двох відділів:

Відділ геології нафти і газу

Відділ геології вугільних родовищ

Відділення веде дослідження в таких напрямах: фундаментальні дослідження органічного походження вуглеводнів, їх міграції та розташування родовищ нафти й газу; створення геосинергетичної теорії походження нафти і газу з визначенням низки природних вуглеводнегенеруючих систем; розробка нового напряму системного вивчення нафтогазоносних басейнів - літогеодинамічного аналізу закономірностей нафто -газонакопичення; розробка методики і побудова динамічних моделей нафтогазонагромадження в осадочних басейнах; встановлення генетичних типів і визначення геологічного віку нафти і конденсатів на базі дослідження їх геохімічних перетворень; розробка моделей перспективних типів резервуарів у глибоких горизонтах; фундаментальні теоретичні й експериментальні дослідження з проблеми неорганічного походження нафти і газу; вдосконалення методики для визначення впливу глибинних та геотектонічних процесів на формування рифтових і синеклізних етапів осадконагромадження та геодинаміки розломоутворення; сейсмостратиграфічний аналіз регіональної седиментаційної циклічності; вивчення геології та структури вугільних басейнів і родовищ України; дослідження розвитку вулканогенних, вулканогенно-осадочних, хемогенних та органо-вуглеводневих формацій у структурах земної кори різної зрілості; вивчення генезису несподіваних викидів і вибухів у вугільних шахтах у зв'язку з концепцією утворення у вугіллі метастабільного вибухонебезпечного природного ацетилену та інших ненасичених вуглеводнів на значних (3-7 км) глибинах.