UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу к.г.-м.н. Г.С. Пономаренко

Вчений секретар відділу к.геол.н. О. Д. Науменко


Відділ геології нафти і газу, який спершу мав назву відділу геології нафтогазоносних провінцій, був створений у 1984 р. Очолював його колишній міністр геології України П.Ф. Шпак. З 1997 р. на посаді завідувача відділу працювали к.г.-м.н. Б. Л. Крупський, к.г.-м.н. Т. Ф. Пономарчук, д.г.-м.н. О. Ю. Лукін. З 2003 р. обов'язки завідувача відділу виконує к.г.-м.н. Г. С. Пономаренко.

Під науковим керівництвом д.г.-м.н. Лукіна О. Ю. у відділі виконуються науково-дослідні роботи, пов'язані з вирішенням теоретичних і методологічних проблем нафтогазової геології та прикладних, спрямованих на пошуки і розвідку родовищ нафти і газу в Україні за такими основними напрямками:

—  геологічна будова і нафтогазоносність басейнів України, світу;

—  онтогенез вуглеводнів в осадових басейнах різного генетичного типу і віку;

—  наукове прогнозування нафтогазоносності територій і акваторій України, світу.

Спектр досліджуваних проблем дуже широкий: тектонічне і нафтогазогеологічне районування осадових басейнів; закономірності розташування покладів вуглеводнів за площею і по розрізу басейну; походження нафти і газу; умови формування скупчень нафти і газу та їх збереження; роль процесів рифтогенезу, геофлюідодинаміки; колекторські і екрануючі властивості порід, їх еволюція і просторове поширення; пастки вуглеводнів; фазово-геохімічна диференціація вуглеводневих флюїдів; стан ресурсів нафти і газу в Україні, світі; наукове прогнозування нарощування вуглеводневої сировинної бази.

До основних результатів досліджень останнього часу, що мають фундаментальне значення для нафтогазової геології, слід віднести створення геосинергетичної теорії походження нафти і газу з визначенням низки природних вуглеводневогенеруючих систем; розробку методологічних аспектів наукового прогнозування, а також розробку такого нового напрямку нафтогазогеологічних наукових досліджень як літогеодинамічний аналіз осадочних басейнів та визначення фаз нафтидогенезу і нафтогазонакопичення в басейнах різного тектоно-геодинамічного типу; аналіз стану ресурсної бази вуглеводневої сировини по регіонах України, світу, і на цій основі окреслення перспектив нарощування запасів і ресурсів ВВ.

У плані практичної реалізації наукових досліджень відбувалося науково-методичне обґрунтування пошуково-розвідувальних робіт та визначення першочергових напрямків і об'єктів пошуків і розвідки, спрямованих на проведення пошукових робіт у різновікових захоронених органогенно-карбонатних спорудах, відкладах палеодельт, седиментаційно-палеогеоморфологічних та комбінованих пастках різного типу, глибокозанурених комплексах, метаосадочних магматичних і метаморфічних породах тощо.

Для успішного вирішення практичних завдань було створено ефективну технологію пошуків нафтових і газових покладів в седиментаційно-палеогеоморфологічних пастках у різновікових комплексах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Побудовані карти піскуватості НГК нижнього карбону ДДЗ є підґрунтям зонального і локального прогнозів  нафтогазоносності. Рекомендовано ділянки для більш детальних геофізичних досліджень та в якості першочергових об'єктів буріння. Відкрито ряд зон і ареалів нафтогазонакопичення, зокрема, Богатойсько-Орельсько-Затишнянський мегаатолл на південному сході ДДЗ.

З 1992 до 2000 р. в Інституті плідно функціонував відділ палеоструктурної геології, очолюваний чл.-кор. НАН України В. К. Гавришем. З 2001 р., у зв'язку з реструктуризацією Інституту, співробітників цього відділу було переведено до відділу геології нафти і газу. До основних досягнень цього підрозділу належать:

—   побудова крупномасштабних (1:200 000) карт Дніпровсько-Донецького рифтогену (ДДР), палеоструктурно-геологічних карт, карт ізопахіт і літофацій, карт розломної тектоніки і нафтогазоносності ДДЗ;

—  вивчення циклостратиграфії і нафтогазоносності палеозойських відкладів Переддрб-руджинського рифтогену;

—  виділення щілинних і конусовидних мініграбенів в ДДР в якості пошукового критерію для відкриття нових пасток ВВ у наддевонських відкладах.

Виконані роботи дозволили уточнити тектонічне районування рифтогену, положення різнорангових розломів та виділити перспективні для пошуків скупчень ВВ зони (біля 300 прогнозних об'єктів), розробити рекомендації щодо пошуків сприяючі відкриттю покладів нафти і газу в комбінованих пастках на монокліналях ДДР і впровадити їх на підприємствах Мінекології і природних ресурсів України та НАК "Нафтогаз України".

Для реалізації науково-дослідних розробок та впровадження їх у вітчизняну нафтогазову галузь в 1997 р. на базі відділу рішенням Президії НАН України було створено Науково-технологічний центр паливно-енергетичних ресурсів (НТЦ ПЕР) НАН України (науковий керівник чл.-кор. НАН України П. Ф. Шпак, директор к.геол.-мін.н. Б. Л. Крупський). З 2000 р. його перейменовано в Державне підприємство НТЦ ПЕР НАН України. Науковим керівником Центру є д.геол.н. М. І. Євдощук, директором к.г.-м.н. Т. Ф. Пономарчук, заступником директора к.г.-м.н. Г. С. Пономаренко.

Центр розробляє національні, державні і галузеві програми, здійснюючи прогноз розвитку нафтогазового комплексу; визначає інвестиційні пріоритети нафтогазової галузі на основі геолого-економічної оцінки ресурсів та вивчення кон'юнктури світового ринку, стратегію диверсифікації джерел нафтогазопостачання в Україну та ін.

В 1997 р. було розроблено довгостроковий і середньостроковий (до 2000 р.) прогноз економічного і соціального розвитку нафтогазової галузі України, в 1998 р. виконано геоло-го-економічну оцінку запасів і ресурсів нафти та газу України і проект Закону України "Про нафту і газ", в 2000 р. проведено уточнення національної програми "Нафта і газ України до 2010 р.". В 2003-2004 рр. виконувалися НДР по зональному та локальному прогнозу нафтогазоносності у нижньокарбонових відкладах ДДЗ на замовлення НАК "Нафтогаз України".