UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу д.г.-м.н. М.І. Євдощук

Вчений секретар відділу Л.Б. Зайцева

Колектив відділу геології вугільних родовищ налічує 11 співробітників, в тому числі 2 доктора і 4 кандидати геолого-мінералогічних наук.

Наукова діяльність відділу спрямована на вирішення  проблем, пов’язаних з сучасним станом в паливній енергетиці України. Обгрунтована першочерговість перспектив газоносності синклінальних структур різних рангів вуглегазоносних і нафтогазоносних басейнів. Визначена геолого-структурна і геохімічна концепція комплексності вуглегазових родовищ. Встановлені вуглепетрографічні, вуглехімічні, літолого-стратиграфічні фактори газоносності вугільних пластів. Підраховано кількість метану, генерованого концентрованою та розсіяною вугільною органікою Донбасу, прибортових зон Дніпровсько-Донецької западини, Львівсько-Волинського басейну. Ці дослідження сприятимуть реальній оцінці енергетичного потенціалу надр України (А.Я. Радзівілл, А.В. Іванова, С.О. Мачуліна, Н.В. Вергельська, Л.Б. Зайцева, С.М. Бушак,). Монографія «Геологія вуглегазових басейнів (провінцій) України» (А.Я. Радзівілл, А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева) видана в 2007 р. стала результатом проведених досліджень. За палеоструктурними та палеогеоморфологічними дослідженнями визначені зони розущільнення та стиснення, що являються природними та техногенно-геологічними контролюючими показниками зміни середовища надр і концентрації корисних копалин. Ділянки розущільнення, як осередки аномально високих тисків,  запропоновано визначати методом сканування малих поверхонь направленим електромагнітним сигналом (А.Я. Радзівілл, І.В. Оріщенко).

По міждержавній польсько-українській програмі проведено літо-, біо- та хроностратиграфічне розчленування середньої та верхньої частини карбонової вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну, що буде сприяти стратифікації та кореляції кам’яновугільних відкладів Східної та Західної Європи, розробці синонімики вугільних пластів, визначенню перспектив  вугленосності вугільних басейні України та Польщі. Порівняльний аналіз речовинно-петрографічного складу карбонового вугілля басейнів України та Люблінського басейну Польщі  дозволив встановити фаціальні умови його накопичення. Підсумком цих досліджень є колективна монографія 2007 року видання «Корреляция  карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов» (В.Ф. Шульга, А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева), що стала першим результатом міжнародних досліджень, направлених на виявлення особливостей утворення суміжних карбонових вугленосних формацій і перспектив освоєння вугільних родовищ, що розташовані на приграничній території України та Польщі.

При вивченні чорносланцевих і карбонатних товщ південно-західної частини Східного Донбасу і генетичних аспектів їх формування встановлені різноманітні генетично-морфологічні типи рифогенних споруд, як пасток вуглеводнів, в турне-візейській карбонатній формації та специфічні мікробіальні бітумінозні утворення з сульфідними рудопроявами (С.О. Мачуліна).

Співробітники відділу брали активну участь в проведенні Сьомої Європейської вугільної конференції у серпні 2008 р. у Львові. У путівнику   “Coal-bearing formation of the Lviv-Volyn coal basin (Field Trip Guide)” [Shulga V., Byk S., Dudok I.], виданому для учасників конференції,  представлено особливості карбонової  вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну, дана перспективна оцінка освоєння вугільних родовищ і вплив їх експлуатації на довколишнє середовище.

Подальші дослідження будуть направлені на виявлення в межах внутрішніх і крайових прогинів платформної частини України, а також шельфу, комплексних родовищ горючих копалин, генерованих  як органічним седиментогенезом, так  і глибинними процесами.

За 2006-2010  р.р. опубліковано 3 монографії, 151 стаття, отримано 5 авторських свідоцтв.