UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач лабораторії  д.г.-м.н. А. Б. Ситніков

Вчений секретар відділу М. Т. Дробноход


В лабораторії техногенної гідрогеології працює 4 співробітники, в тому числі 1 доктор геол.-мін. наук та 1 канд. техн. наук.

Лабораторію створено в 2003 р. на базі відділу, заснованого в 1983 г. , її завідувачем є А. Б. Ситніков — доктор геол.-мінерал. наук, професор, лауреат премії ім. В. І. Вернадського НАН України (1987 р.) та Державної премії України в галузі науки та техніки (2004 р.).

Наукова спрямованість лабораторії — розробка наукових основ довгострокового прогнозування та регулювання оптимального водно-сольового режиму геологічного середовища в умовах інтенсивної господарської діяльності.

Об'єктом досліджень є активна зона водообміну, яка включає водоносні горизонти підземних вод господарсько-питного призначення і насичено-ненасичені вологою грунти приповерхневого шару землі, а також поверхневі, атмосферні та біологічного походження води. Ефективність досліджень була підтверджена їх апробацією в межах осушувальних земель Українського Полісся, зрошуваних територій півдня України та Рівнинного Криму, Саратовського Заволжжя, Узбекистану, Казахстану, а також підтоплених та забруднених територій міських агломерацій (м.м. Києва, Одеси, Тули, Ашгабату), крупних промислових об'єктів, територій радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основні теоретичні та методичні досягнення лабораторії пов'язані з:

- фізико-математичним прогнозним моделюванням водної міграції речовин з урахуванням фільтрації та нелінійного вологопереносу, сорбції та десорбції, розпаду, фазового та хімічного перетворення, поверхневого та підземного стоку, опадів, дефляції та іншого внутрішнього й зовнішнього масообміну в досліджуваній природно-техногенній системі;

- розробкою і проведенням спеціальних натурних та лабораторних експериментів і спостережень на типових дослідних ділянках, у тому числі базовому натурному полігоні "Феофанія" (м. Київ);

-обгрунтуванням критеріїв сприятливого стану природно-техногенних об'єктів (утому числі кореневого прошарку) та елементів природоохоронного моніторингy;

- розробкою та випробуванням ефективних пристроїв для дослідів, а також спеціальної аналогової обчислювальної техніки для розв'язання нелінійних і умовно коректних задач;

- розробкою методики вирішення прогнозних та обернених задач, а також обчислювальних програм для персональних комп’ютерів;

- критеріальним обґрунтуванням достовірності вихідних параметрів для математичного моделювання параметрів реальних механізмів (законів) міграції речовин з урахуванням типових природно-техногенних факторів;

- розробкою концепції оптимістичних та песимістичних прогнозних рішень (реалізацій) відповідних фізико-математичних гідрогеологічних моделей.

Проведені дослідження відображені у 28 наукових статтях та двох монографіях.