UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

Завідувач відділу д.г-м.н. М. М. Іванік

Вчений секретар відділу д.геол. н. О. А. Шевчук


У відділі палеонтології та стратиграфії мезозойських відкладів працює 14 співробітників, у тому числі 4 доктори наук (М.М. Іванік, Д.Є.Макаренко, С.В. Сябряй, Ю.В. Тесленко) 7 кандидатів геолого-мінералогічних та геологічних наук (ст. н. с. Л.Ф.Плотнікова, Д.М. П'яткова, О.А/.Сіренко; Л.М. Якушин, В.В. Фуртес; н.с С.О. Молчанов, О.А.Шевчук), інженери В.Ю. Очаковський, О.Д. Веклич, Ю.Б. Доротяк.

Основними напрямами діяльності відділу є: вивчення систематичного складу фауни і флори фанерозою; біостратиграфія мезозойських та кайнозойських відкладів; здійснення палеогеографічних, палеокліматичних та палеоекологічних реконструкцій.

За аналізом геологічних подій та відповідних змін біоти, зокрема макрофауни, форамініфер, нанопланктону та флори, встановлено межі регіональних стратиграфічних підрозділів мезозою і кайнозою України. Проведено кореляцію хроностратиграфічної, магнітостратиграфічної та біостратиграфічної шкал мезозою України.

Складено календар геологічних подій півдня України у крейдовий час, та виконано кореляцію крейдових відкладів нафтогазоносних і вугленосних відкладів півдня України.

У рамках міжнародної програми "Перитетіс" побудовано 10 палеогеографічних карт юра -крейда м-бу 1:10 000000 до атласу палеогеографічних карт Перитетісу.

За палінологічними та палеоботанічними даними відтворено палеоландшафтні та кліматичні умови в карбоні та мезо-кайнозої України; реконструйовано основні вікові рівні змін складу рослинних угруповань України у мезо-кайнозої та встановлено взаємозв'язок їх з геологічними подіями.

Здійснюються комплексні палеоботанічні дослідження з вченими Інституту ботаніки Китайської Академії наук (Пекін) з порівняльного вивчення еоценової, олігоценової та неогенової флор Китаю як анцестральних для флор України. Співробітники відділу беруть участь в розробці міжнародної програми КЕСЬІМЕ (неогенові клімати).

У рамках виконання робіт за темою "Держгеолкарта - 200" науковці відділу проводять спільні дослідження з співробітниками ГАО "Чорноморгеологія", Причорноморського ДГПП, "Південукргеологія", ДГП "Північгеологія," "Центргеологія." За результатами проведених досліджень вперше розроблено уніфіковану стратиграфічну схему крейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Для регіону Волино-Поділля вперше за палінологічними даними охарактеризовано крейдові відклади. Вперше за матеріалами палінологічних досліджень обґрунтовано вік регіонального утворення "боярської товщі" в межах Українського щита. Розроблено та запропоновано критерії стратиграфічного розчленування пліоценових, нижньо- та середньонеоплейстоценових відкладів за палінологічними даними. Вперше для території Східного Приазов'я отримано палінологічну характеристику кіммерійських та куяльницьких відкладів.

Подальші дослідження будуть пов'язані з розробкою палеогеографічних, еволюційних, палеоекологічних критеріїв поділу відкладів мезозою за макро- і мікрофауною та відкладів мезокайнозою за палінологічними та палеоботанічними даними.

За 2001- 2005 роки опубліковано 152 наукові праці, у тому числі 2 монографії.