UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

ПРОЕКТ РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

25-26 листопада 2015 року в Інституті геологічних наук НАН України відбулася VI Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні». Ініціатором проведення конференції виступила Рада молодих вчених ІГН НАН України при підтримці керівництва Інституту.

Основна мета конференції – обговорення основних досягнень молодих науковців, аспірантів, студентів наукових, науково-виробничих установ і вищих учбових закладів України у науково-дослідній діяльності, ознайомлення з основними напрямами сучасних геологічних наукових досліджень, обмін інформацією, досвідом та ідеями.

На участь у конференції надійшло близько 50 заявок; безпосередньо у її роботі взяли участь 62 особи. На трьох засіданнях заслухано і обговорено 25 усних і 12 стендових доповіді. Крім співробітників Інституту геологічних наук до участі в конференції долучилися також молоді науковці, аспіранти та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Криворізького національного університету, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. П.М. Семененка НАН України, Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України; фахівці Державної комісії з експертизи геологічних проектів та кошторисів, а також Національного заповідника «Софія Київська».

Тематикою доповідей учасників конференції охоплено основні наукові напрями, які спрямовані на розробку фундаментальних та прикладних проблем у галузі наук про Землю: загальної та регіональної геології, формування корисних копалин, літології, геології морів та океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології, інженерної геології, екологічної безпеки.

За запрошенням Ради молодих вчених ІГН НАН України в рамках конференції провідними науковцями Інституту проведено семінар «Передумови та шляхи інтегрування індивідуального вченого у Світову науку» (доктор геол. наук А.Б. Климчук) та прослухано лекцію «Наноседиментологічні аспекти у вивченні осадової оболонки землі» (чл.-кор. НАН України С.Б. Шехунова).

До відкриття конференції видано збірник, який містить 45 тез наукових доповіді.

Членами організаційного комітету у підсумковій дискусії було зазначено, що всі представлені на конференції доповіді певною мірою відображають основні напрямки вітчизняної геологічної науки, мають досить високий науковий і методичний рівень.

 

Учасники конференції рекомендують:

1. Молодим науковцям, які бажають підвищувати науково-технічний рівень держави – проявляти ініціативу і наполегливість у реалізації своїх творчих планів і прагнень, використовувати наявні можливості залучення до наукової діяльності, активно співпрацювати з керівництвом і працівниками наукових установ у цьому напрямі.

2. Керівникам наукових установ, вищих навчальних закладів всіляко сприяти творчому зростанню молодих науковців, аспірантів, студентів, залученню їх до виконання новітніх розробок у різних галузях наук про Землю, створювати необхідні умови для обміну набутими знаннями і результатами наукової діяльності, отримання грантів, стипендій на наукові дослідження, залучити до співпраці провідних фахівців різних науково-дослідних та виробничих геологічних установ, забезпечувати спадкоємність поколінь учених. Активно допомагати талановитій молоді у вирішенні питань матеріального і морального стимулювання, реалізації їх власного наукового потенціалу, можливості доступу до світових наукових надбань тощо.

3. Раді молодих вчених ІГН НАН України організовувати: творчі зв'язки молодих вчених ІГН НАН України з вченими і фахівцями науково-дослідницьких організацій; лекції та доповіді провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців, що знайомлять молодь з новітніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки; проведення шкіл молодих вчених, їхні творчі звіти, огляди, конкурси, тощо.

4. Редакціям наукових журналів і збірників наукових праць сприяти публікуванню найбільш значущих напрацювань молодих науковців.

5. На базі і за участю Інституту геологічних наук НАН України продовжити проведення молодіжних наукових конференцій за різними науковими напрямами об’єднаних певною тематичною спрямованістю. З метою залучення молодих науковців вітчизняних і зарубіжних наукових і виробничих установ та обміну досвідом широко інформувати геологічну спільноту про їх проведення.

6. Висловити подяку керівництву Інституту геологічних наук НАН України за матеріальну і організаційну підтримку конференції.

 

 

 

Науково-організаційний комітет конференції