UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти


НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Голова –

П.Ф. ГОЖИК, директор ІГН НАН України, академік НАН України

 

Заступники голови –

О.Ю. МИТРОПОЛЬСЬКИЙ, перший заступник директора з наукової роботи ІГН НАН України, професор, чл.-кор. НАН України

С.Б. ШЕХУНОВА, вчений секретар ІГН НАН України, чл.-кор. НАН України

 

Вчений секретар –

 

Г.В. КЛЮШИНА, голова Ради молодих вчених ІГН НАН України, ст. наук. співр. відділу сучасного морського седиментогенезу ІГН НАН України, канд. геол. наук

 

Члени оргкомітету –

І.Д. БАГРІЙ, заступник директора з наукової роботи, доктор геол. наук

Л.С. ГАЛЕЦЬКИЙ, зав. відділом геології корисних копалин, доктор геол.-мін. наук

М.Г. ДЕМЧИШИН, зав. відділом інженерної геології ІГН НАН України, доктор техн. наук

М.І. ЄВДОЩУК, зав. відділом геології вугільних родовищ ІГН НАН України, доктор геол. наук

В.Ю. ЗОСИМОВИЧ, зав. відділом палеонтології та стратиграфії кайнозойських відкладів ІГН НАН України, доктор геол.-мін. наук

М.М. ІВАНІК, зав. відділом палеонтології та стратиграфії мезозойських відкладів, доктор геол.-мін. наук

М.С. КОВАЛЬЧУК, зав. відділом літології ІГН НАН України, доктор геол. наук

Н.В. МАСЛУН, пров. наук. співр. відділу геоекології та пошукових досліджень ІГН НАН України, канд. геол.-мін. наук

М.С. ОГНЯНИК, зав. відділом охорони підземних вод ІГН НАН України, доктор геол.-мін. наук

О.П. ОЛЬШТИНСЬКА, пров. наук. співр. відділу сучасного морського седиментогенезу ІГН НАН України, доктор геол. наук

Д.П. ХРУЩОВ, зав. лабораторії геологічних проблем використання підземного простору ІГН НАН України, доктор геол.-мін. наук

 

Від Ради молодих вчених ІГН НАН України –

О.М. АНАЦЬКИЙ, мол. наук. співр. відділу інженерної геології

Ю.В. КИРПАЧ, мол. наук. співр. відділу інженерної геології

Т.В. КРІЛЬ, ст. наук. співр. відділу інженерної геології, канд. геол. наук

В.О. ПОДОБА, аспірант, лабораторія фізичних методів досліджень

С.М. СТАДНИЧЕНКО, наук. співр. лабораторії фізичних методів досліджень, канд. геол. наук

Н.П. СЮМАР, мол. наук. співр. лабораторії фізичних методів досліджень

І.І. ЛІЩЕНОВСЬКА, пров. наук. редактор, редакція «Геологічного журналу»

 

Регламент: тривалість доповіді – 10-15 хв.; запитання та відповіді під час дискусії – 5 хв.

 

ПРОГРАМА

 

25 листопада

Інститут геологічних наук НАН України, конференц-зал

900-1000 – реєстрація учасників конференції

 

1000Відкриття конференції

Вступне слово – Петро Феодосійович Гожик, директор ІГН НАН України, академік НАН України

 

1010-1100 – Лекція-семінар «ПЕРЕДУМОВИ ТА ШЛЯХИ ІНТЕГРУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВЧЕНОГО У СВІТОВУ НАУКУ»

Александр Борисович Климчук, перший віце-президент Міжнародного спелеологічного Союзу (UIS), президент Комісії з гідрогеології карсту і спелеогенезу UIS, головний редактор міжнародного наукового онлайн-журналу "Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers". доктор геол. наук, провідний науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України.

Ранкове засідання (1105-1300)

Головуючі: П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, М.Г. Демчишин, Д.П. Хрущов

 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

М.В. Алексєєнкова

Гіпергенна зміна нижньопермської соленосної формації (на прикладі слов’янської світи)

О.В. Бобков, С.Б. Шехунова

Ультрамікроструктури силіцитів «харківської породи»

А.Я. Буніна, С.А. Станкевич, О.Т. Азімов

Інтегральна обробка дистанційних і геолого-геофізичних даних як інструмент підвищення геологорозвідувальних робіт на поліметалеві руди

Р.Б. Гаврилюк, Ю.В. Загородній

Просторово-часові зміни осередку нафтохімічного забруднення за результатами моніторингу

А.В. Єдинач, О.І. Логвиненко

Особливості оцінки нафтохімічного забруднення підземної гідросфери з врахуванням природної хімічної трансформації вуглеводнів

Ю.В. Крошко, М.С. Ковальчук

Полезные ископаемые апт-нижнеальбских и эоценовых речных палеодолин центральной части Украинского щита

О.В. Куц

Особливості зсувних процесів на схилах річкових долин (на прикладі Полтавського лесового плато)

Є.В. Яхно

Причини формування та активізація гравітаційних процесів у межах Канівського Придніпров’я

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:

В.В. Вергельська, Н.В. Вергельська

Гідрогеологічні особливості вуглепородних масивів Складчастого Донбасу

К.В. Вовк, А.І. Самчук

Влияние физико-химических процессов в почвах на образование мобильных форм тяжелых металлов

Н.О. Грищенко, Л.В. Ступіна

Літолого-стратиграфічна характеристика сопкової брекчії вулкану Джау-Тепе (Керченський півострів)

Ю.В. Кирпач, А.Г. Волконский

Происхождение и возраст углекислых минеральных вод Свалявского района Закарпатья по данным химического, газового и изотопного состава

Ю.В. Крошко, М.С. Ковальчук

Литолого-фациальный состав эоценовых континентальных отложений северного склона центральной части Украинского щита

О.А. Матіщук

Палеогеографічні особливості формування метатеригенних відкладів глеюватської світи Криворізької структури

Т.А. Мельниченко, А.І. Воробйов, А.М. Гейхман

Геотектонічна активність та її вплив на обсяги газових виділень у північній частині Чорного моря

А.О. Нікітіна

Глибоководні пелоїди Чорного моря (геоекологічні умови формування, речовинний склад, властивості та оцінка перспективних ресурсів)

Ю.А. Онанко, Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, А.П. Онанко

Автоматизована система “KERN-DP” обробки, аналізу і візуалізації анізотропії гірських порід

В.О. Подоба

EBSD — cучасна система на базі СЕМ для вивчення речовинного складу геологічних утворень

В.Ю. Сапрыкин, В.Ф. Рыбин, Н.Н. Молочкова

Изменения условий формирования первого безнапорного водоносного горизонта на территории ансамбля Софийского собора в период 2003-2014 года

S.M. Stadnichenko, N.P. Syumar

Geodynamic influence and role of evaporites in the brines chemical composition formation and circulation

Н.В. Тюленева

Россыпепроявления тяжелых минералов северо-западной части Черного моря

О.В. Усмінська

Мінералого-гранулометрична характеристика порід та корисні копалини сарматського регіоярусу центральної частини Волино-Поділля

О.М. Шпак

Оцінка впливу забруднення зони аерації залишковими нафтопродуктами на забруднення ґрунтових вод

Л.А. Фігура

Золотоносність правих притоків середньої течії річки Прут

 

Вечірнє засідання (1430-1730)

Головуючі: О.Ю. Митропольський, М.І. Євдощук, М.С. Ковальчук

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

О.М. Анацький

Техногенні впливи на геологічне середовище історичних ареалів м. Дніпропетровськ

Ю.К. Гордєєва

Перспективи нафтогазоносності Бучацької площі (Волино-Подільська НГО)

Т.О. Кошлякова

Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Києва

Т.В. Кріль

Вплив інженерно-геологічних умов на розвиток транспортної мережі міста

І.Е. Непран

Геологічна позиція та склад Хлібодарівського прояву карбонатитів

Л.І. Петренко

Захоронення високо активних ядерних відходів у глибоких свердловинах

К.М. Стародубець

Промислова нафтогазоносність відомих імпактних структур


26 листопада

Інститут геологічних наук НАН України, конференц-зал

 

Ранкове засідання (1000-1200)

Головуючі: О.Ю. Митропольський, М.Г. Демчишин, Д.П. Хрущов

 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

О.А. Кравченко

Механізм розсипоутворення на площі Краснокутського родовища

Т.О. Сапун

Відображення стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів

В.С. Сидорчук

Уранова мінералізація в пегматитах терейну Тазіаст-Тіджіріт Регібатського щита, Мавританія

М.В. Смольнік, О.О. Ремезова

Палеогеографічні умови формування Паромівського розсипу ільменіту

О.Ю. Цимбал

Піроп із сучасних теригенних відкладів північно-західного узбережжя Чорного моря

А.П. Чернов, Р.П. Голяка

Виявлення неоднорідностей у верхній частині геологічного середовища за допомогою георадара VIY3-300

И.Н. Шураев

Сарматские отложения континентального склона Крыма

О.В. Яременко, О.О. Ремезова, М.М. Комський, Т.В. Охоліна, С.П. Василенко

Геолого-генетична модель Торчинського родовища ільменіту

А.П. Чернов, О.В. Шабатура

Оцінювання потужності та сумарних доз від сонячної радіації при авіа перельотах

 

1210-1240 – Лекція «НАНОСЕДИМЕНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ВИВЧЕННІ ОСАДОВОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ»

Стелла Борисівна Шехунова, чл.-кор. НАН України, керівник Центру колективного користування науковими приладами ІГН НАН України, заступник голови Українського літологічного комітету, доктор геол. наук, учений секретар Інституту геологічних наук НАН України.

ЗАГАЛЬНА ДИСКУСІЯ

 

ЗАКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 та 26 листопада 2015 року з 1000 до 1300 працює книжний кіоск, в якому представлена наукова література