UkrainianEnglish

Відділення

Державні закупівлі

Контакти

 

Завідувач відділу док.геол.н. І.Д.Багрій.

Вчений секретар відділу к.геог.н. С.Д.Аксьом

 


Для отримання більш детальної інформації ви можете перейти на сайт відділу "геоекології та пошукових досліджень"


СИСТЕМА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ КРИВБАСУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОКРЕМИХ ОБ'ЄКТІВ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОШУКІВ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ

ПОШУКИ ПИТНИХ, МІНЕРАЛЬНИХ І ТЕРМАЛЬНИХ ВОД

Колектив відділу сформувався протягом багаторічних наукових досліджень, що були розпочаті ще наприкін-ці 70-х років у складі геолого-гідрологічної партії Дослідного підприємства Інституту геологічних наук. У цей пе-ріод дослідження мали переважно практичний напрямок і вирішували проблеми водопостачання Донбасу та міст Львова, Хмельницького, Тернополя. Результатом цих робіт було виділення понад 50 родовищ підземних вод, які були підтверджені бурінням.

З 1993 р. партія була переведена до складу Інституту як неструктурна Лабораторія геолого-гідрологічних та геоекологічних досліджень. З цього часу дослідження було зосереджено на розробці наукових та науково-методичних питань.

У липні 1997 р. з метою ефективної реалізації завдань, визначених спільною постановою Президії НАН України та Колегії Мінпрому України від 02.04.97 р. № 123 "Про стан та перспективи науково-технічного співробі-тництва між науковими установами і організаціями НАН України і Мінпрому України з розвитку металургії", в ча-стині дослідження стану геологічного середовища Криворізького басейну та впливу на нього техногенних факторів у складі Інституту геологічних наук НАН України була створена міжгалузева лабораторія прикладних геоекологіч-них та прогнозно-пошукових досліджень НАН України та Мінпрому України.

Основними напрямами наукових досліджень міжгалузевої лабораторії були визначені:

 • Вивчення гідрогеоекологічного стану промислових регіонів в умовах реструктуризації підприємств гірничо-видобувного комплексу (на прикладі Криворізького залізорудного та Донецького вугільного басейнів).
 • розробка регіональних математичних моделей та супроводження системи геоекологічного моніторингу з метою оперативного прогнозування негативного впливу техногенного навантаження на оточуюче середовище;
 • дослідження районів інтенсивного техногенного навантаження та оцінка їхнього впливу на якість природних вод.
 • неотектонічне картування території за результатами дешифрування аеро- і космофотознімків
 • Застосування комплексу маловитратних експрес-методів виявлення розломних зон підвищеної проникності гір-ських порід для вирішення геоекологічних задач, пошуків питних вод, родовищ нафти та газу.
 • комплексне гідрологічне та гідрогеологічне дослідження розвитку екзогенних процесів та прогнозування площ затоплення при катастрофічних.

У квітні 2000 році на базі Лабораторії був створений Відділ геологічної екології.

Після реорганізації у лютому 2004 року був перейменований у Відділ геологічної екології та пошукових до-сліджень і набув остаточного вигляду.

Станом на січень 2006 р. у відділі працює 26 співробітників, що виконують бюджетну тематику, 8 співробіт-ників виконують роботи з госпдоговірної тематики, 4 співробітники працюють за сумісництвом. Серед співробіт-ників 1 доктор наук та 10 кандидатів геолого-мінералогічних, геологічних і географічних наук:

 • зав.відділом, старший науковий співробітник, кандидат геологічних наук Багрій І.Д.;
 • провідний науковий співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук Клочко В.П.,
 • старший науковий співробітник, кандидат географічних наук. Аксьом С.Д.,
 • старший науковий співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук Знаменська Т.О.,
 • старший науковий співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук Маслун Н.В.:
 • молодші наукові співробітники Адаменко І.І., Антонов О.М., Земський Д.В., Ду¬бо¬сарсь¬кий В.Р., Кожемякін В.П., Лазаренко О.В., Мамишев І.Є., Щулі¬пенко Т.Ф.;
 • головні інженери Божежа Н.Г., Кізлат А.М.;
 • провідні інженери Дем’янчук Ю.П., Довбиш Н.С., Корчун Н.В.;
 • інженери Бабенко М.М., Колосова В.С., Чуруб¬ров М.С., Чуруброва М.Л., Крав¬чинський Р.Л.;
 • техніки Удовиченко А.М., Якубенко Г.М

Основні напрями досліджень відділу:

 • Вивчення гідроекологічного стану промислових регіонів на основі системи гідрологічного, гідрогеологічного та гідрохімічного моніторингу з використанням ГІС-технологій і математичного моделювання з метою оператив-ного прогнозування процесів підтоплення, забруднення гідросфери, водопритоку в шахти, розвитку небезпеч-них геологічних процесів.
 • Розробка методики та створення апаратного комплексу експрес-методів виявлення розломних зон підвищеної проникності гірських порід. Дослідження, що ґрунтуються на структурному картуванні, дешифруванні аеро- та космофотоматеріалів, атмогеохімічних, газових, термометричних і гідрологічних методах, результатах матема-тичного моделювання, трасуванні природних вод, дозволяють вирішувати геоекологічні та пошукові задачі:
– прогноз і уточнення структурної моделі перспективних нафтогазоносних родовищ та окремих площ на суходолі і в акваторії морів;
– пошук питних, мінеральних і термальних вод, вивчення взаємозв'язку підземних та поверхневих вод з ме-тою закладання водозаборів для господарчого, питного і промислового водопостачання;
– картування монолітних тектонічних блоків для проектування сховищ радіоактивних та високотоксичних відходів.

За останні роки співробітниками відділу виконаний ряд досліджень геоекологічного та пошу-кового напрямків:

Геоекологічні задачі:

Розроблено концепцію покращення екологічного стану Криворізького залізорудного басейну в умовах ре-структуризації підприємств гірничо-видобувного комплексу та створено систему геоекологічного монітори-нгу території Кривбасу.

Узагальнені дані щодо основних складових техногенного впливу на довкілля міст Кривого Рогу та Дніп-родзержинська, запропоновані методи його сумарної оцінки, картографічного відображення та визначення на цій основі меж територій надзвичайного екологічного стану.

Виконане картування площ затоплення при катастрофічних паводках та виділення ділянок імовірної боко-вої ерозії в долинах річок та струмків в межах гірської частини Закарпатської області для оперативного про-гнозування та розробки заходів по зниженню негативного впливу високих паводків на навколишнє середо-вище.

Пошукові задачі:

Створено, апробовано і відпрацьовано на еталонних ділянках апаратний комплекс для проведення атмоге-охімічних, еманаційних та термометричних досліджень, призначений для уточнення структури, прогнозу-вання перспективних нафтогазоносних площ і оконтурювання покладів вуглеводнів.

Виконана низка робіт з пошуку питних, мінеральних і термальних вод, вивчення взаємозв'язку підземних і поверхневих вод з метою оцінки запасів та вибору місць для закладення водозаборів для господарчого, пит-ного і промислового водопостачання.

Співробітниками відділу були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних на-ук (Багрій І.Д., 2001 р.) та кандидата географічних наук (Аксьом С.Д., 2002 р.).

За останні роки співробітниками відділу було опубліковано понад 40 статей, 10 монографій та 1 методичні рекомендації.
Перелік публікацій співробітників відділу

1. Адаменко І.І., Антонов А.М., Аксьом С.Д., Багрій І.Д., Воловік В.П., Кожемякін В.П., Палій В.М. Гідроге-ологічні дослідження як основа захисту водних ресурсів Кривбасу. // Геологія в ХХІ столітті. Шляхи розвитку та перспективи. – К.: Знання, 2001. – С. 26-36.

2. Аксьом C., Климчук О. Застосування ГІС-технологій для карстолого-екологічних досліджень. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою регіонів, природокористуванням, заходами у надзвичайних ситуаціях. Тези доповідей 2-ї міжнародної науково-практичної конференції. - Київ-Харків-Крим, 2003. - с. 78-79.

3. Аксьом С.Д. Оцінка впливу сульфатного карсту на хімічний склад природних вод (на прикладі південної частини Західно-Української лісостепової провінції). Автореферат дис. ... канд.геогр.наук: 11.00.07/ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К., 2002. – 21 с.

4. Аксьом С.Д., Хільчевський В.К. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дністра. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 204 с.

5. Активізація небезпечних геологічних явищ у Закарпатті як наслідок екстремальних паводків. / І.Д.Багрій, П.В.Блінов, П.Ф.Гожик, С.Д.Аксьом та ін. - Київ, ІГН НАН України, 2004. – 210 c.

6. Андреєва-Григорович А.С., Іванік М.М., Маслун Н.В. Регіояруси палеогену Українських Карпат. // Про-блеми стратиграфії фанерозою України. – К., 2004. – с. 105-109.

7. Багрий И.Д., Дубосарский В.Р., Знаменская Т.А., Лазаренко О.В., Адаменко И.И.. Температурные и атмо-геохимические индикаторы проповерхностной загрузки флюидогазовых потоков и их значение для поис-ков залежей углеводородов. //Нафта і газ України. Мат. 8-ї міжн.науково-практ конф. “Нафта і газ України-2004” (Судак, 29 вересня – 1 жовтня 2004 р.) у 2 томах. – Л.: “Центр Європи”, 2004. Т. 1. – С. 41-42.

8. Багрій І., Гладун В., Знаменська Т., Янцевич О. Застосування оптимального комплексу нетрадиційних методів з метою прогнозування перспективних нафтогазоносних площ на морському шельфі. // Геолог України, 2005, № 3.. – с. 20-29.

9. Багрій І., Почтаренко В., Аксьом С., Щуліпенко Т., Кожемякін В., Антонов О. Оцінка впливу джерел за-бруднення на стан поверхневих вод Кривбасу на основі моніторингових досліджень. // Геолог України, 2005. № 4. – с 64-76.

10. Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоеколо-гічних та пошукових задач. – К.: ІГН НАН України, 2003. – 152 с.

11. Багрій І.Д., Гладун В.В., Дубосарський В.Р., Лазаренко О.В.. Структурно-геодинамічне картування розло-мних зон підвищеної проникності Бугруватівсько-Козіївського блоку північного борту Дніпровсько-Донецької западини. // Геол..журн., – 2004. – № 4. -с.71-77.

12. Багрій І.Д., Дубосарський В.Р., Знаменська Т.О., та ін. Приповерхневі ознаки нафтогазових покладів за ре-зультатами полігонних досліджень родовищ Північного борту ДДЗ нетрадиційними методами. //Тезисы докладов VІ Междунар. конф. “Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона (Крым-2005).Крым, Гурзуф, 12-16 сентября 2005 г. - Сімферополь.-2005.-С.138-140.

13. Гідроекосистема Криворізького басейну - стан і напрямки поліпшення. /І.Д.Багрій, П.Ф.Гожик, Е.В.Самоткал, С.Д.Аксьом та ін. – К.: Фенікс, 2005. – 216 с.

14. Гожик П.Ф., Евдощук Н.И., Краюшкин В.А., Клочко В.П. К поиску нефти и газа на малых глубинах в во-дообменной зоне северного борта Днепровско-Донецкой впадины. //Нафта i газ України. Матер. 8-ої Міжн. наук.-практ. конф. "Нафта i газ України-2004" (Судак, 29.09-01.10.2004 р.) Львів: "Центр Європи" - 2004. т. 1. – С.77-79.

15. Гожик П.Ф., Краюшкин В.А., Клочко В.П. Гигантские ресурсы нефти и газа континентального склона Ев-разии. // Геол. журн., 2004. № 1. - С. 9-20.

16. Гожик П.Ф., Краюшкин В.А., Клочко В.П. О нефтегазовом потенциале материкового склона Австралазии и Австралии // Докл. НАНУ, 2004. - № 8. - С. 131-135.

17. Гожик П.Ф., Краюшкін В.А., Клочко В.П. До проблеми промислового освоєння чорноморських газогідратів у прибережжі України // Геол. журн., 2004. - № 2. - С. 7-20.

18. Гожик П.Ф., Маслун Н.В. Стратиграфія антропогенових відкладів північно-західного шельфу Чорного мо-ря. // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона. – Симферо-поль, Агео, - 2005. – с. 86-91.

19. Гожик П.Ф., Митропольський О.Ю., Багрій І.Д., Ємельянов В.О., Маслун Н.В. Подальший розвиток інфраструктури о.Зміїний та роль Інституту геологічних наук НАН України в геолого-екологічних дослідженнях континентального шельфу Чорного моря. // Про здійснення комплексу наукових досліджень на о.Зміїний і прилеглому шельфі. Мат. Науково-практ.конф. – Київ, 2003, - с. 30-42.

20. Гожик П.Ф., Чебаненко И.И, Краюшкин В.А., Клочко В.П. О громадных нефтегазовых ресурсах на мате-риковом склоне Евразии. / Докл. НАНУ, 2004. - № 3. - С. 101-105.

21. Клочко В.П., Гожик П. Ф., Краюшкин В.О. та ін. Глибинний нафтогазовий потенціал. //Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України. -Івано-Франківськ: Факел, 2005. -С 13-17

22. Клочко В.П., Гожик П.Ф., Краюшкин В.О. // Нафтогазоносність світового континентального схилу. // Геол. жури., 2005. - № 1. - С. 7-22

23. Клочко В.П., Євдощук М.І., Краюшкин В.О., Гожик П.Ф. До перспектив пошуку та розробки иадглибин-них газових і нафтових покладів у Дніпровсько-Донецькій западині. //Перспективи нафтогазоносності гли-бокозанурених горизонтів осадових басейнів України. -Івано-Франківськ: Факел, 2005. -С 109-114

24. Клочко В.П., Краюшкин В.А., Гожик П.Ф. Нефть и природный газ мирового континентального склона. Докл. НАНУ, 2005. - № 7. - С. 103-107

25. Клочко В.П., Краюшкин В.О., Кучеров В.Г., Гожик П.Ф. Неорганічне походження нафти: від геологічної до фізичної теорії //Геол. журн., 2005 - № 2. - С. 35-43

26. Клочко В.П., Крупський Б.Л., Гладун В.В., Максимчук П.Я. Наукові аспекти досліджень з прогнозування нафтогазоносності надр на великих глибинах в Україні //Перспективи нафтогазоносності глибокозануре-них горизонтів осадових басейнів України. -Івано-Франківськ: Факел, 2005. -С 46-48

27. Клочко В.П., Шнюков Є.Ф., Краюшкин В.О., та ін. Ванадієносність нафт України, Білорусії та Прибалтики // Геол. журн., 2005. - № 1. - С. 23-28

28. Маслун Н.В., Іванік М.М., Цихоцька Н.Н., Ключина Г.В. Детальна стратифікація майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., - 2005. – с. 153-159.

29. Маслун Н.В., Клюшина Г.В. Особливості стратиграфічної будови майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона. – Симферополь, Агео, - 2005. – с. 117-120.

30. Маслун Н.В., Недосєкова І.В., Цихоцька Н.Н. Стратиграфія нафтогазоносних палеогенових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і Тарханкутського півострова. // Геол..журнал. – 2004, № 2, - с. 40-53.

31. Маслун Н.В., Недосєкова І.В., Цихоцька Н.Н. та ін. Літолого-фаціальна модель олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. // Нафта і газ України. Матер. 8-ої Міжн. Наук.-практ.конф. – К., 2004. – с. 108-109.

32. Методичні рекомендації щодо виконання робіт з оптимізації системи об'єктового моніторингу підземних вод на території ГЗК Криворізького залізорудного басейну. / Багрій І.Д., Пишна Н.Г., Кузьменко О.Б., Ак-сьом С.Д., Синах В.Ю., Земський Д.В. - К.: ІГН НАН України. - 2002. - 72 с.

33. О ванадии в нефтях Украины, Белорусии и Прибалтики. /Шнюков Е.Ф., Краюшкин В.А., Клочко В.П. и др. // Докл. НАНУ, 2005. – № 4. – С. 113-117

34. Оптимізація системи гідроекологічного об`єктового моніторингу на основі створення автоматизованої бази даних Криворізького залізорудного басейну. /Аксьом С.Д., Антонов О.М., Багрій І.Д., Білокопитова Н.А. та ін.. // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. - К.: 2003. - с. 254-258.

35. Регіояруси палеогену платформенної України. / Зосимович В.Ю., Зернецький Б.Т.., Андреєва-Григорович А.С., Маслун Н.В. та ін. // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., - 2005. – с. 118-133.

36. Хільчевський В.К, Аксьом С.Д Оцінка впливу гіпсового карсту на хімічний стік у верхній частині басейну Дністра. //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - Київ, 2001. - т.2. – c. 546-551.

37. Чебаненко И.И., Краюшкин В.А., Клочко В.П., Евдощук Н.И., Довжок Т.Е., Гладун В.В. Нефть и газ в до-кембрии Днепровско-Донецкого авлакогена // Геология нефти и газа, 2004. - № 2. - С. 27-36.

38. Gozhyk P.F., Mitropolsky О.Yu., Maslun N.V. Geology and stratigraphy of Oil-and-Gas Structures of Black Sea Norhtwestern Shelf. // 30-th Pacem. i Marines a Year after Japanese ocean governance and sustainable develop-ment Ocean and Coasts. - Kiev, 2004. – p. 404-413.

39. Klimchouk A.B., Aksem S.D. Gypsum Karst in the Western Ukraine: Hydrochemistry and Solution Rates. // Car-bonates and Evaporites, 2002, vol. 17 (2). - p. 142-153.

40. Petroleum in the basement of sedimentary basins. / Сhebanenko I.I., Gozhik P.F., Krayushkin V.A., Klochko V.P. at al. - Kiev, EKMO Publishing House, 2005. – 255 р.