Інститут геологічних наук Національної академії наук України

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТРАТИГРАФІЧНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Структура та персональний склад Національного стратигра­фічного комітету України

НСКУ складається з таких структурних під­розділів: докембрійської секції, що включає ар­хейську, протерозойську (ранньо- та пізньопротерозойську підкомісії) комісії та комісію з геохронології, термінології та номенклатури докембрію; фанерозойської секції, до якої вхо­дять палеозойська, мезозойська, кайнозойська комісії та комісія з класифікації, термінології та номенклатури фанерозою. У складі кайно­зойської комісії традиційно працюють палеоген-неогенова підкомісія та підкомісія четвер­тинного періоду. Підкомісія четвертинного періоду є українським підрозділом міжнарод­ного комітету INQUA. Робота всіх підрозділів координується Бюро НСКУ.

На засіданні 18 травня 2018 р. було затвер­джено структуру та персональний склад Бюро, секцій і комісій НСКУ.

Бюро Національного стратиграфічного ко­мітету України: Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України (співголова НСКУ); Поно­маренко Олександр Миколайович, акад. НАН України (співголова НСКУ); Гейченко Михай­ло Валентинович, канд. геол. наук (заст. співголови Бюро НСКУ); Степанюк Леонід Михай­лович, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН Ук­раїни (заст. співголови Бюро НСКУ); Бобров Олександр Борисович, д-р геол.-мін. наук (заст. співголови Бюро НСКУ); Зосимович Володи­мир Юрійович, д-р геол.-мін. наук (заст. спів­голови Бюро НСКУ); Іванік Михайло Михай­лович, д-р геол.-мін. наук (заст. співголови Бюро НСКУ); Полєтаєв Владислав Інокентійович, д-р геол.-мін. наук (заст. співголови Бюро НСКУ); Гінтов Олег Борисович, чл.-кор. НАН України (заст. співголови Бюро НСКУ); Мас­лун Нінель Володимирівна, канд. геол.-мін. наук (секретар фанерозойської секції); Сукач Віта­лій Васильович, д-р геол. наук (секретар докем­брійської секції); Артеменко Геннадій Володи­мирович, д-р геол. наук; Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, д-р геол.-мін. наук; Веліканов В’ячеслав Якимович, канд. геол.-мін. наук; Гри­ценко Володимир Петрович, канд. геол.-мін. наук; Дикань Наталія Іванівна, д-р геол. наук; Жабіна Наталія Миколаївна, д-р геол. наук; Загнітко Василь Миколайович, д-р геол.-мін. наук; Костенко Микола Михайлович, д-р геол. наук; Лукін Олександр Юхимович, акад. НАН України; Матвіїшина Жанна Миколаївна, д-р геогр. наук; Огар Віктор Володимирович, д-р геол. наук; Приходько Василь Леонтійович, канд. геол. наук; Шехунова Стелла Борисівна, акад. НАН України; Якушин Леонід Мико­лайович, д-р геол. наук.

Докембрійська секція: Пономаренко Олек­сандр Миколайович, акад. НАН України (голо­ва секції); Сукач Віталій Васильович, д-р геол. наук (секретар секції).

Архейська комісія: Артеменко Геннадій Во­лодимирович, д-р геол. наук (голова комісії); Шпильчак Василь Олексійович (заст. голови комісії); Лісна Ірина Михайлівна, канд. геол.-мін. наук (секретар комісії); Безвинний Во­лодимир Петрович, канд. геол. наук; Бобров Олександр Борисович, д-р геол.-мін. наук; Грінченко Олександр Вікторович, канд. геол. наук; Гінтов Олег Борисович, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України; Зюльцле Веніамін Вікторович, канд. геол.-мін. наук; Кири­люк Віктор Павлович, д-р геол.-мін. наук; Клочков Валерій Михайлович; Степанюк Лео­нід Михайлович, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України; Сукач Віталій Васильович, д-р геол. наук.

Протерозойська комісія складається з двох підкомісій: ранньопротерозойської та пізньо- протерозойської.

Ранньопротерозойська підкомісія: Степанюк Леонід Михайлович, чл.-кор. НАН України (голова комісії); Костенко Микола Михайло­вич, д-р геол. наук (заст. голови комісії); Шумлянський Леонід Владиславович, д-р геол. наук (секретар комісії); Бородиня Борис Володими­рович; Гейченко Михайло Валентинович, канд. геол. наук; Гінтов Олег Борисович, д-р геол.-мін. наук, чл.-кор. НАН України; Ісаков Леонід Васильович, д-р геол. наук; Курило Сергій Ігоревич, канд. геол. наук; Лисак Анатолій Миро­нович, канд. геол.-мін. наук; Лисенко Олек­сандр Анатолійович, канд. геол. наук; Митрохін Олександр Валерійович, д-р геол. наук; Покалюк Володимир Васильович, д-р геол. наук; Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України; Приходько Василь Леонтійович, канд. геол. наук; Шевченко Олександр Миколайович.

Пізньопротерозойська підкомісія (рифей- венд): Веліканов В’ячеслав Якимович, канд. геол.-мін. наук (голова комісії); Гриценко Воло­димир Петрович, канд. геол.-мін. наук (заст. голови комісії); Іванченко Катерина Володи­мирівна, канд. геол. наук (секретар комісії); Виноградов Георгій Георгійович; Деревська Ка­терина Ігорівна, д-р геол. наук; Іщенко Алла Антонівна, канд. геол.-мін. наук; Мартишин Андрій Іванович, канд. геол. наук; Мельничук Віктор Григоро­вич, д-р геол. наук; Менасова Анжеліна Шевкетівна, канд. геол. наук; Палій Володимир Ми­хайлович, канд. геол.-мін. наук; Приходько Василь Леонтійович, канд. геол. наук; Шумлянський Леонід Владиславович, д-р геол. наук.

Комісія з геохронології, класифікації, тер­мінології та номенклатури докембрію: Загнітко Василь Миколайович, д-р геол.-мін. наук (голова комісії); Клочков Валерій Михай­лович (секретар комісії); Бобров Олександр Борисович, д-р геол.-мін. наук; Кирилюк Вік­тор Павлович, д-р геол.-мін. наук; Кривдік Сте­пан Григорович, д-р геол.-мін. наук; Митрохін Олександр Валерійович, д-р геол. наук; Степа­нюк Леонід Михайлович, чл.-кор. НАН Украї­ни; Сукач Віталій Васильович, д-р геол. наук.

Фанерозойська секція: Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України (голова секції); Маслун Нінель Володимирівна, канд. геол.-мін. наук (секретар секції).

Палеозойська комісія: Полєтаєв Владислав Інокентійович, д-р геол.-мін. наук (голова ко­місії); Котляр Олег Юхимович, канд. геол.-мін. наук (заст. голови); Бояріна Наталія Іванівна, канд. геол.-мін. наук (секретар комісії); Бабко Ірина Миколаївна, канд. геол.-мін. наук; Бон­дар Олександр Павлович; Голуб Ольга Григо­рівна; Гриценко Володимир Петрович, канд. геол.-мін. наук; Дригант Данило Михайлович, д-р геол.-мін. наук; Жикаляк Микола Васильо­вич, канд. геол.-мін. наук; Єфіменко Валентина Іванівна, канд. геол. наук; Іваніна Антоніна Ва­лентинівна, канд. геол.-мінерал наук; Іванов Віталій Костянтинович, д-р геол.-мін. наук; Козар Микола Антонович, канд. геол.-мін. наук; Кривошеєв Вадим Тимофійович, канд. геол.-мін. наук; Немировська Тамара Іллівна, д-р геол. наук; Огар Віктор Володимирович, д-р геол. наук, проф.; Онуфришин Світлана В’ячеславівна; Панов Дмитро Геннадійович, канд. геол.-мін. наук.

Мезозойська комісія: Іванік Михайло Ми­хайлович, д-р геол.-мін. наук (голова комісії), Лещух Роман Йосипович, д-р геол.-мін. наук, проф. (заст. голови); Шевчук Олена Андріївна, докт. геол. наук (секретар комісії); Аніке- єва Олена Володимирівна, канд. геол. наук; Ви­ноградов Георгій Георгійович; Гоцанюк Галина Іванівна, канд. геол. наук; Дикань Костянтин Володимирович, канд. геол.-мін. наук; Доротяк Юлія Богданівна, канд. геол. наук; Жабіна Наталія Миколаївна, д-р геол. наук; Мачальський Дмитро Вікторо­вич, канд. геол. наук; Матвєєв Андрій В’ячеславович, д-р геол. наук; Мокряк Іван Микола­йович; Приходько Михайло Георгійович, канд. геол.-мін. наук; П’яткова Діна Маркіянівна, канд. геол.-мін. наук; Якушин Леонід Микола­йович, д-р геол. наук.

Кайнозойська комісія: Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України (голова комісії). Кайнозойська комісія складається з двох під­комісій: палеоген-неогенової та четвертинного періоду.

Палеоген-неогенова підкомісія: Зосимович Во­лодимир Юрійович, д-р геол.-мін. наук (голова підкомісії); Зернецький Борис Федорович, д-р геол.-мін. наук (заст. голови підкомісії); Рябо­конь Тамара Савівна, канд. геол.-мін. наук (се­кретар підкомісії); Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, д-р геол.-мін. наук; Березовський Анатолій Анатолійович, д-р геол. наук; Ващен­ко Віталій Опанасович; Вернигорова Юлія Ва­лентинівна, канд. геол. наук; Гнилко Світлана Ритомирівна, канд. геол. наук; Іванік Михайло Михайлович, д-р геол.-мін. наук; Манюк Воло­димир Васильович, канд. геол. наук; Маслун Нінель Володимирівна, канд. геол.-мін. наук; Мачальський Дмитро Вікторович, канд. геол. наук; Ольштинська Олеся Петрівна, д-р геол. наук; Присяжнюк Валентин Арсенійович, канд. геол.-мін. наук; Сіренко Олена Ананіївна, д-р геол. наук; Стефанська (Іванова) Тетяна Арнольдівна, канд. геол.-мін. наук; Ступіна Лада Володимирівна, канд. геол. наук; Удовиченко Микола Іванович, канд. геол.-мін. наук; Циба Микола Миколайович; Шевченко Тетяна Воло­димирівна, канд. геол. наук.

Підкомісія четвертинного періоду: Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України (го­лова підкомісії); Дикань Наталія Іванівна, д-р геол. наук (співголова підкомісії); Сіренко Олена Ананіївна, д-р геол. наук (співголова підкомісії); Веклич Юрій Максимович (секре­тар підкомісії); Адаменко Олег Максимович, д-р геол.-мін. наук; Бахмутов Володимир Георгійович, д-р геол. наук; Безусько Людмила Герасимівна, канд. біол. наук; Богуцький Ан­дрій Боніфатійович, д-р геогр. наук; Бондар Ксенія Михайлівна, канд. геол.-мін. наук; Бон­дар Олександр Петрович; Герасименко Наталія Петрівна, д-р геогр. наук; Главацький Дмитро Вікторович, канд. геол. наук; Гладиревська Ма­рина Борисівна; Дорошкевич Сергій Петрович, канд. геогр. наук; Залеський Іван Іванович; Іва- нік Олена Михайлівна, д-р геол. наук; Кармазиненко Сергій Петрович, канд. геогр. наук; Климчук Олександр Борисович, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України; Комар Марина Семенівна, д-р геол. наук; Крохмаль Олексій Івано­вич, канд. геол.-мін. наук; Кулаковська Лариса Віталіївна, канд. іст. наук; Кравчук Ганна Оле­гівна, канд. геол. наук; Матвіїшина Жанна Ми­колаївна, д-р геогр. наук; Попова Лілія Вікто­рівна, канд. геол. наук; Прилипко Сергій Кирилович, канд. геол. наук; Рідуш Богдан Тарасович, д-р геогр. наук; Степанчук Вадим Миколайо­вич, д-р іст. наук; Чабай Віктор Петрович, чл.- кор. НАН України; Шовкопляс Володимир Миколайович, д-р геол.-мін. наук.

Комісія зі стратиграфічної класифікації, термінології та номенклатури фанерозою: Полєтаєв Владислав Інокентійович, д-р геол.- мін. наук (голова комісії); Рябоконь Тамара Савівна, канд. геол.-мін. наук (секретар комісії); Андрєєва-Григорович Аїда Сергіївна, д-р геол.- мін. наук; Вакарчук Сергій Григорович, канд. геол. наук; Войцицький Зіновій Ярославович; Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН Украї­ни; Гейченко Михайло Валентинович, канд. геол. наук; Веліканов В’ячеслав Якимович, канд. геол.-мін. наук; Іванов Віталій Костянтинович, д-р геол.-мін. наук; Клюшина Ганна-Христина Володимирівна, канд. геол. наук; Маслун Нінель Володимирівна, канд. геол.-мін. наук; Огар Віктор Володимирович, д-р геол. наук, проф.; Сіренко Олена Ананіївна, д-р геол. наук; Тузяк Ярина Мирославівна, канд. геол. наук; Шехунова Стелла Борисівна, д-р геол. наук, акад. НАН України.

Український підрозділ Міжнародного ко­мітету INQUA: Герасименко Наталія Петрівна, д-р геогр. наук (голова підрозділу); Главацький Дмитро Вікторович, канд. геол. наук (секретар підрозділу); Адаменко Олег Максимович, д-р геол.-мін. наук; Бахмутов Володимир Георгійо­вич, д-р геол. наук; Безусько Людмила Герасимівна, канд. біол. наук; Богуцький Андрій Бо- ніфатійович, д-р геогр. наук; Веклич Юрій Максимович; Гожик Петро Феодосійович, акад. НАН України; Дикань Наталія Іванівна, д-р геол. наук; Дорошкевич Сергій Петрович, канд. геогр. наук; Залеський Іван Іванович; Іноземцев Юрій Іванович, д-р геол. наук; Климчук Олександр Борисович, д-р геол. наук, чл.-кор. НАН України; Комар Марина Семенівна, д-р геол. наук; Кармазиненко Сергій Петрович, канд. геогр. наук; Крохмаль Олексій Іванович, канд. геол.-мін. наук; Кулаковська Лариса Віта­ліївна, канд. іст. наук; Матвіїшина Жанна Ми­колаївна, д-р геогр. наук; Прилипко Сергій Кирилович, канд. геол. наук; Рідуш Богдан Тара­сович, д-р геогр. наук; Сіренко Олена Ананіївна, д-р геол. наук; Чабай Віктор Петрович, чл.-кор. НАН України; Шовкопляс Володимир Мико­лайович, д-р геол.-мін. наук.